menu
flaga PL flaga ENG
logo projekt
Konferencja organizowana jest w ramach projektu BaltSe@nioR 2.0 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

dostępność jest właściwością, dzięki której możliwie największa liczba osób może w równym stopniu korzystać z usług, produktów, programów terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, wytworów kultury, rozwiązań organizacyjnych i społecznych. Dzięki dostępnej przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnością mogą być równoprawnymi członkami społeczności.

Jak wskazują badania i analizy szacunkowe, około 30% polskiego społeczeństwa doznaje trwałych lub czasowych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Są to zarówno osoby, u których zdiagnozowano lub orzeczono czasowe albo stałe niepełnosprawności (fizyczne, sensoryczne, psychiczne), ale także i te które znalazły się w trudnym położeniu życiowym. Szczególną grupę osób stanowią osoby starsze, u których w sposób naturalny rośnie z wiekiem ryzyko zaistnienia ograniczeń w funkcjonowaniu. Dla wszystkich tych grup dostępność może stanowić kluczowy element dla osiągania dobrej jakości życia, ich inkluzji w życie społeczne oraz osiągania największej możliwej niezależności.

Oczywiste wydają się być obecnie uniwersalne rozwiązania umożliwiające podstawowe funkcjonowanie różnych osób z przestrzeni publicznej – dostępny transport miejski, krajowy i międzynarodowy, ulice i budynki bez barier, inteligentne mieszkania, możliwość pozyskiwania informacji i komunikowania dostosowana do cech osób z nich korzystających, powszechność kompetencji podstawowych związanych z dostępnością u wszystkich obywateli oraz kompetencji specjalistycznych – u profesjonalistów. Europejska rzeczywistość wymaga nadal podejmowania szeregu działań mających zwiększyć dostępność. Ważną rolę w tym procesie może odegrać terapeuta zajęciowy. Jest to zawód asystujący jednostkom i grupom w codziennych zajęciach. Ponadto, złożoność ludzkich problemów wymaga często nawiązania współpracy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej, tworzenia stałych i doraźnych zespołów, które mogłyby podjąć się próby wieloaspektowego ujęcia owej złożoności oraz wspólnego poszukiwania trafnych i skutecznych rozwiązań.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, oraz Uniwersytet SWPS mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 3. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Innowacje w terapii zajęciowej. Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej”. Przedmiotem naszych poszukiwań badawczych i dyskusji będą następujące zagadnienia:

 • Złożoność dostępności jako zjawiska społecznego
 • Prawne i organizacyjne instrumenty dostępności
 • Projektowanie uniwersalne w zwiększaniu dostępności
 • Przykłady dobrych praktyk promujących dostępność
 • Drewno w przestrzeni publicznej
 • Meble zwiększające dostępność przestrzeni publicznej
 • Akademickie przygotowanie terapeuty zajęciowego do zwiększania dostępności
 • Rola terapeuty zajęciowego w promowaniu i zwiększaniu dostępności
 • Współpraca interdyscyplinarna i interprofesjonalna wobec dostępności

Głównym celem konferencji jest popularyzacja wiedzy o dostępności, wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowców oraz praktyków zainteresowanych tą tematyką w aspektach: nauki o zdrowiu, naukach społecznych, terapii zajęciowej, projektowaniu, architekturze, technologii drewna. Upowszechnianie tej wiedzy powinno prowadzić do tworzenia nowych kierunków badań naukowych w tych obszarach, wspierać i zwiększać konkurencyjność i innowacyjność przemysłu oraz dostępność miast i regionów Unii Europejskiej, zwracając szczególną uwagę na potrzeby osób starszych. Ważnym aspektem konferencji jest nauczenie i zapoznanie młodych naukowców (studentów i doktorantów) z metodami teoretycznymi, eksperymentalnymi i symulacyjnymi wykorzystywanymi do badania tych zagadnień.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone, w terminie od 10 stycznia do 12 lutego 2020 roku (wystąpienie ustne lub poster) albo do 15 lutego 2020 roku (udział bierny), o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w zakładce „rejestracja”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronat honorowy konferencji

logo UMP
prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski
Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
logo Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Jan Pikul
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
logo Uniwersytet Humanistycznospołeczny
prof. dr hab. Roman Cieślak
Rektor SWPS Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego

Patronat naukowy konferencji

logo Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Oddział Poznański
logo Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Sekcja Arteterapii

Patronat edukacyjny konferencji

logo ENOTHE

Patronat społeczny konferencji

 • Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 • Miasto Poznań

Partnerzy konferencji

logo Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli logo PFRON logo Nordoff Robins Polska
logo Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra”
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Iskra”
logo Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu logo Polski Związek Niewidomych logo VIDA care edu logo Mili Ludzie
logo Active Life logo Wydawnictwo WiR logo VR logo Musicon

Patronat medialny konferencji

logo Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
aktualizacja: 2020-03-02