menu
flaga PL flaga ENG

Streszczenia

ikona PDF streszczenia w formacie PDF (2020-03-02)

Regulamin przygotowania streszczeń, plakatów oraz tekstów wystąpień konferencyjnych do druku

1. Abstrakty wystąpień oraz plakatów uczestników biorących czynny udział w konferencji zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych. Każdy uczestnik deklarujący udział czynny w konferencji w formie prezentacji ustnej lub plakatu zobowiązany jest do przygotowania streszczenia (w formacie programu Word – doc. lub docx) w języku polskim i angielskim.

2. Streszczenia do publikacji w książce abstraktów powinny spełniać następujące wymogi:

 • TYTUŁ WYSTĄPIENIA
 • AUTORZY (Pierwszy autor1, Drugi autor2....) – proszę podkreślić nazwisko autora prezentującego referat lub plakat
 • AFILIACJE AUTORÓW (1Afiliacje,2Afiliacje...)
 • SŁOWA KLUCZOWE: (maksymalnie 5 słów)
 • TREŚĆ ABSTRAKTU: (maksymalnie 200 słów); tekst: czcionka Times New Roman 12, niepogrubiona, tekst wyjustowany, odstęp między wierszami 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm

3. Streszczenia należy nadesłać do organizatorów konferencji do 12 lutego 2020 roku na adres: mcylkowska-nowak@ump.edu.pl

4. Teksty wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane po konferencji w monografii tematycznej. Każdy uczestnik deklarujący udział czynny w konferencji w formie prezentacji ustnej może przygotować tekst do druku (w formacie programu Word – doc lub docx). Teksty będą przyjmowane do druku po pozytywnej recenzji recenzentów.

5. Teksty do druku powinny spełniać następujące wymogi:

 • AUTORZY (Pierwszy autor1, Drugi autor2....)
 • TYTUŁ WYSTĄPIENIA w języku polskim i angielskim
 • Tekst prac oryginalnych, raportów z badań powinien posiadać budowę strukturalną i dzielić się na następujące rozdziały: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo
 • Tekst prac o charakterze poglądowym powinien zawierać: wstęp, podrozdziały zatytułowane zgodnie z zawartością merytoryczną, zakończenie, piśmiennictwo
 • Materiał źródłowy powinien być przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczając je liczbą w nawiasach kwadratowych). Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy (wg kolejności cytowania).
 • W przypadku czasopism w następującym układzie: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma, rok, zeszyt, tom, numery pierwszej i ostatniej strony. Smith E., Mackenzie L. How Occupational therapists are perceived within inpatient mental health settings: the perceptions of seven Australian nurses, Australian Occupational Therapy Journal 2011; 58(4): 251-260.
  Rider BA. Brashear RM. Men in occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy 1988; 42(4): 231-237.
 • W przypadku cytowania rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwiska redaktorów książki (jeśli występują), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału.
  Dunn W. Occupational therapy: everyday acts become our legacy. (pp. 167-171) W: 30 years of social change. Red. S. Jones. Jessica Kingsley Publishers: London – Philadelphia 2018: 167-171.
 • Powołując się na fragmenty książek, należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, numer strony. Allison N. The illustrated encyclopedia of body-mind disciplines. New York: The Rosen Publishing Group; 1999: 118-120.
 • W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac nie cytowanych w tekście pracy.
 • Łączna objętość tekstu: do 30000 znaków (łącznie z tabelami i piśmiennictwem).

6. Teksty do druku należy nadesłać do organizatorów konferencji do 10 marca 2020 roku na adres: mcylkowska-nowak@ump.edu.pl

logo projekt
aktualizacja: 2020-03-02